കുപ്പുസ്വാമിയും കട്ടുറുമ്പും

              കട്ടപ്പനക്കാരൻ കുട്ടൻ കട്ടുറുമ്പിനു ഒരു കെട്ട് പപ്പടം കിട്ടി . കട്ടുറുമ്പ് പപ്പടക്കെട്ടും ചുമന്ന് വീട്ടിലെത്തി . അപ്പോഴാണ് ...