മിഷ – ഒരു റഷ്യൻ ഓർമ

            മിഷ. കേബിൾടിവിയോ മൊബൈൽ ഫോണോ ഒന്നുമില്ലാത്തിരുന്ന കുട്ടിക്കാലത്ത് ബാലരമയ്ക്കും പൂമ്പാറ്റയ്ക്കും അപ്പുറത്തെ ലോകത്തേയ്ക്കുള്ള വാതിലായിരുന്നു അച്ഛൻ വരുത...

ദുര്യോധനൻ

ഉമ്പർകോനൊത്തവനായിരുന്നു ദുര്യോധനൻ. ഗംഭീരൻ. കടുത്ത യുദ്ധക്കൊതിയൻ. പാണ്ഡവരോട് കടുത്ത അസഹിഷ്ണുതയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. അവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചു അദ്ദേഹം സദാ ചിന്തിച്ചു. ഖജനാവിലെ പണം മുഴു...

വാരഫലം മെയ് 2 മുതല്‍ 8 വരെ

അശ്വതി കിട്ടാതിരുന്ന ധനം ലഭിക്കും. കേസ്സുകളിലും തര്‍ക്കങ്ങളിലും വിജയിക്കും. ഉത്സവങ്ങളിലും ആഘോഷങ്ങളിലും പങ്കുകൊള്ളും. വീട്ടമ്മമാർക്ക്‌ ഭര്‍ത്താവില്‍ നിന്നും ബന്ധുക്കളില്‍ നിന്നും സഹായങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും...

വാ‍രഫലം മാര്‍ച്ച് 28 മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ 3 വരെ

അശ്വതി തൊഴില്‍ തേടുന്നവര്‍ക്ക് ടെസ്റ്റുകളിലും പരീക്ഷകളിലും വിജയിക്കാനാകും. തൊഴില്‍ രംഗത്ത് പുരോഗതിയുണ്ടാകും. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഉപരിപഠനത്തിനുള്ള വഴി തെളിയും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളിലും സത്കര്‍മ്മങ്ങളിലും...

വാരഫലം മാര്‍ച്ച് 14 മുതല്‍ 20 വരെ

അശ്വതി രോഗാദിക്ലേശങ്ങളും ധനനഷ്ടവും അധിക ചിലവും ഉണ്ടാകും. സാഹിത്യ കാരനമാര്‍ സിനിമാരംഗത്തുള്ളവര്‍ ഇവര്‍ക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങളുണ്ടാകും. കര്‍മ്മമണ്ഡലത്തില്‍ നന്നായി തിളങ്ങാനാകും. പഴയ വാഹനം വിറ്റ് പുതിയവ വാ...

വാരഫലം മാര്‍ച്ച് 7 മുതല്‍ 13 വരെ

അശ്വതി ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. എന്നാല്‍ അശ്രദ്ധകൊണ്ട് അപകടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാതെ നോക്കണം. ഉപരിപഠനത്തിനു ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ പണം കൊടുത്ത് ചേരേണ്ട സന്ദര്‍ഭം ഉണ്ടാകും. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യാന്‍ കഠിനപ്...

വാരഫലം

വാരഫലം മെയ് 2 മുതല്‍ 8 വരെ

അശ്വതി കിട്ടാതിരുന്ന ധനം ലഭിക്കും. കേസ്സുകളിലും തര്‍ക്കങ്ങളിലും വിജയിക്കും. ഉത്സവങ്ങളിലും ആഘോഷങ്ങളിലും പങ്കുകൊള്ളും. വീട്ടമ്മമാർക്ക്‌ ഭര്‍ത്താവില്‍ നിന്നും ബന്ധുക്കളില്‍ നിന്നും സഹായങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും...

വാ‍രഫലം മാര്‍ച്ച് 28 മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ 3 വരെ

അശ്വതി തൊഴില്‍ തേടുന്നവര്‍ക്ക് ടെസ്റ്റുകളിലും പരീക്ഷകളിലും വിജയിക്കാനാകും. തൊഴില്‍ രംഗത്ത് പുരോഗതിയുണ്ടാകും. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഉപരിപഠനത്തിനുള്ള വഴി തെളിയും. മംഗളകര്‍മ്മങ്ങളിലും സത്കര്‍മ്മങ്ങളിലും...

വാരഫലം മാര്‍ച്ച് 14 മുതല്‍ 20 വരെ

അശ്വതി രോഗാദിക്ലേശങ്ങളും ധനനഷ്ടവും അധിക ചിലവും ഉണ്ടാകും. സാഹിത്യ കാരനമാര്‍ സിനിമാരംഗത്തുള്ളവര്‍ ഇവര്‍ക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങളുണ്ടാകും. കര്‍മ്മമണ്ഡലത്തില്‍ നന്നായി തിളങ്ങാനാകും. പഴയ വാഹനം വിറ്റ് പുതിയവ വാ...

വാരഫലം മാര്‍ച്ച് 7 മുതല്‍ 13 വരെ

അശ്വതി ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. എന്നാല്‍ അശ്രദ്ധകൊണ്ട് അപകടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാതെ നോക്കണം. ഉപരിപഠനത്തിനു ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ പണം കൊടുത്ത് ചേരേണ്ട സന്ദര്‍ഭം ഉണ്ടാകും. പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യാന്‍ കഠിനപ്...

വാ‍രഫലം ഫെബ്രുവരി 29 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 6 വരെ

അശ്വതി പലവിധ ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അര്‍ഹിക്കാത്ത ധനം വന്നു ചേരും. കുടുംബസ്വത്തുക്കള്‍ ഭാഗം വച്ചുകിട്ടും. വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തുള്ളവര്‍ക്കും, വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും നന്നായി ശോഭിക്കാനാകും. ഉപരിപഠനത്തിന...

വര്‍ഷഫലം

2006-ലെ വർഷഫലം

മേടക്കൂറ്‌ ഃ അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തികയുടെ ആദ്യത്തെ 15 നാഴിക ദാമ്പത്യസുഖവും, മനഃസന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും പലവിധ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും ഈ വർഷത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്‌. ആരോഗ്യപരമായി സമയം അനുകൂലമല്ല. കലാരംഗത്ത്‌ പ്ര...

വാണിജ്യം

ഇടവക്കൂറ്‌

കാർത്തികയുടെ അവസാനത്തെ 45 നാഴിക. രോഹിണി, മകയിരത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 30 നാഴിക അമിതമായി ആരെയും വിശ്വസിക്കരുത്‌. ചതിവിലും വഞ്ചനയിലും അകപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം. വരുന്നതുപോലെ വരട്ടെ എന്നു കരുതി പ്രവർത്തിക്കും. ...

മേടക്കൂറ്‌

അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തികയുടെ ആദ്യത്തെ 15 നാഴിക ദാമ്പത്യസുഖവും, മനഃസന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും പലവിധ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും ഈ വർഷത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്‌. ആരോഗ്യപരമായി സമയം അനുകൂലമല്ല. കലാരംഗത്ത്‌ പ്രവർത്തിക്കുന്ന...

കോളങ്ങള്‍

മിഷ – ഒരു റഷ്യൻ ഓർമ

            മിഷ. കേബിൾടിവിയോ മൊബൈൽ ഫോണോ ഒന്നുമില്ലാത്തിരുന്ന കുട്ടിക്കാലത്ത് ബാലരമയ്ക്കും പൂമ്പാറ്റയ്ക്കും അപ്പുറത്തെ ലോകത്തേയ്ക്കുള്ള വാതിലായിരുന്നു അച്ഛൻ വരുത...

ദുര്യോധനൻ

ഉമ്പർകോനൊത്തവനായിരുന്നു ദുര്യോധനൻ. ഗംഭീരൻ. കടുത്ത യുദ്ധക്കൊതിയൻ. പാണ്ഡവരോട് കടുത്ത അസഹിഷ്ണുതയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. അവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചു അദ്ദേഹം സദാ ചിന്തിച്ചു. ഖജനാവിലെ പണം മുഴു...
[td_block_social_counter facebook=”puzhamagazine” twitter=”puzhacom”]

ഉപന്യാസം

ജ്യോതിഷം

ജ്യോതിഷശാസ്‌ത്രം ഭാരതീയരുടെ ജീവിതവുമായി ഏറെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ജീവിതം എന്തെന്ന്‌ തിരിച്ചറിയാൻ എന്നും ഭാരതീയർ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താറുണ്ട്‌. പുഴഡോട്ട്‌കോമിലെ ഈ ജ്യോതിഷപം...