പുതിയ കൃതികൾ

മാനസ പൂജ

സ്നേഹത്തിൻ നറുനിലാവെ നെറിയിൻ സൂര്യപ്രകാശമെ സമാധി കൊള്ളും പരംപൊരുളെ ഹരനേ, നീ മിഴികള്‍ തുറന്നില്ല... ചിത്തത്തിലെ കന്മഷങ്ങൾ ഭസ്മീകരിച്ചെന്നും നെറ്റിയിലെ ത്രിപുണ്ഡ്രമായ് വിളങ്ങീടുന്ന ഹരനേ...

പൂങ്കോഴിയുടെ അഹങ്കാരം

              പണ്ട് പണ്ട് പൂങ്കോഴികൾക്ക് നന്നായി പറക്കൽ കഴിവുണ്ടായിരുന്നെത്രെ! എന്നാൽ ഇന്നത്തെ പോലെ അവയ്ക്കു തലയിൽ ചുവപ്പു കിരീടം ഉണ്ടായിരുന...

ഓർമ്മകളിൽ പ്രിയ സുകുമാർ സാർ..

            കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് സുകുമാർ സാറും ഓർമ്മയായി. വായിച്ചു പരിചയമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നേരിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് എന്റെ ആദ്യ പുസ്തക പ്രകാശനത്തിന് എന്റെ ജന്മനാടായ ...

കുഴിയട്ടിക

          മെയ്യിലേക്ക്കൂർത്ത നഖങ്ങൾകുത്തിയിറക്കിയപ്പോൾ'അരുതേ' യെന്ന നിലവിളിഅയാൾ കേട്ടതേയില്ല.ശരീരത്തിനേറ്റ മുറിവ്മാറിയെങ്കിലുംമനസ്സിനേറ്റ മുറിവ്മാറാതെകീറിയ ഉടുപ്പണിഞ്...

നിന്നെയും തേടി

  ദൂരെ വിണ്ണിലെ താരമാണന്നു നീ താഴെ മണ്ണിന്റെ മോഹമാകുന്നു ഞാൻ. ദൂതയച്ചൊരെൻ നക്ഷത്രപേടകം ഓതിനിൻ കാതിലെൻ പ്രേമഗീതകം. കേട്ടു നീയന്നു ആകെ തുടുത്തതും പൂത്തു നിന്നതും കണ്ടു ഞാൻ "ഹബ്ബിളി"*ൽ. ...