പുതിയ കൃതികൾ

ജീവനു പിന്നിലെ ജീവൻ

  ജീവനു പിന്നിലെ ജീവനാം നിന്നിലെ ചേതന തേടിടുന്നു ഹൃദയത്തിൽ ചേർത്തത്തിൻ ചിറകുകൾ അലസമായ് മയങ്ങുന്നുവോ നിൻെറയാ കൺകളിൽ നാണമോ നാളമോ മൊഴികളിൽ എത്രമേൽ നേര് പുതുമയാം പാതയിലൊരുമിച്ചു പാദങ്ങൾ വയ്ക്കുന...

അറിവ്

നെറുകന്തലയിൽ കയ്യും വച്ച് തലപൊട്ടുന്നേ എന്ന് കണ്ണടയ്ക്കുമ്പൊ ഓടിപ്പോയൊരു തുണി നെറ്റിപ്പാകത്തിന് കീറി തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുക്കിപ്പിഴിഞ്ഞ് നെറ്റിയിൽ വിരിച്ച് തടവണം. അതിന് നെറ്റി...

മുന്തിരിവള്ളി

            എല്ലാവരിലും പടരുന്നുണ്ടൊരു മധുരപ്രതീക്ഷയുടെ- മുന്തിരിവള്ളി.   വേരും ഇലയും വള്ളിയും വണ്ടുമെല്ലാം ആ പ്രതീക്ഷക്കൊരു കാവ...

ഒരു സാമൂഹ്യസേവകൻ്റെ  വിലാപങ്ങൾ .

              വിരസമായ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ അവസാനം വെറുതെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ തിരയുകയായിരുന്നു അയാൾ . സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എം. രജനികാന്ത...

രണ്ടു കത്തികൾ

        കശാപ്പുകാരൻ തൻ്റെ കത്തിക്കു മൂർച്ച കൂട്ടുകയാണ്. കത്തിയുടെ വായ്ത്തല ഒരു പാളൻ കല്ലിൻ്റ അഗ്രഭാഗത്ത് ഏറെ നേരം ഉരച്ചാണ് അയാൾ മൂർച്ച കൂട്ടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത...