നീ

കല്ലിച്ചു നിന്നാലും നീ
മഞ്ഞായലിയരുത്.

നോവിക്കും മുള്ളുകൾ
നിറഞ്ഞാലും
കാട്ടിൽ നീ വളരരുത്

എന്റെ ചില്ലുകളുടയ്ക്കുന്ന
ആലിപ്പഴമായ് വീണാലും
നീ മഴത്തുള്ളിയായുടയരുത്

നിന്റെയാഴങ്ങൾ ഞാനറിഞ്ഞാലും 
ഒരുനാളും നീ വേനലിൽ
വറ്റിവരളുന്ന അരുവിയാകരുത്

നീയൊരു പച്ചിലക്കാടായി മാറിയാലും 
എനിക്കായ്പൊലിയുന്ന മലരാകരുത്.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here