യേശുവിന്റെ ഭാര്യയുടെ അവിശ്വസനീയമായ കഥ

യേശുവിന് ഭാര്യയുണ്ടായിരുന്നോ? ബ്രഹ്മചാരിയെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന യേശുവിന്ന് ഭാര്യയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാചീനഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചെടുത്തതിന്റെ വിചിത്രമായ കഥ.

“ദ അറ്റ് ലാന്റിക്ക്” മാസികയിൽ വന്ന ലേഖനം വായിക്കുക.

 

 

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here