കാഴ്ചക്കാർ

പൊള്ളുന്ന വെയിലേറ്റ് ജീർണമായി ജഢം നിലം പതിച്ചിരുന്നു.
കൂടി നിന്ന കാണികളുടെ പെരുവിരൽ കണക്കെ, സ്പർശം നടത്തി രക്തം എങ്ങും പരന്നിരുന്നു….

ചോര വാർന്നു കിടന്ന മനുഷ്യന്റെ കൂടെനിന്ന് ചിത്രങ്ങൾ മൊബൈലിൽ പകർത്തിയ വമ്പന്മാർ
കുടുലതയാർന്ന പാപികൾ,

കാലന്റെ കണക്കെ, പൊലിയുന്ന ആ ജീവിനെ നോക്കി നിന്നു.
ഇടവും വലവും ഒരിറ്റ് ശ്വാസത്തിനായ് പിടയുന്ന
ജീവന്റെ കണ്ണുകൾ എങ്ങും പരതി നോക്കി.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here