മുരളുന്ന കാറ്റ്

ഷെല്ലിയുടെ മൃത സഞ്ജീവനിയുടെ
കാറ്റെവിടെ ?
ജീവനുള്ള ഹൃദയത്തിൻ
ജീവിതം നിലയ്ക്കുമ്പോൾ
ചുണ്ടിനു ചൂടാനൊരു
ജീവരാഗമതിലുണ്ട്.
നാവുകളുറങ്ങവേ
വാക്കിൻ മുനയുള്ള പൂവമ്പുകൾ
ഉണർത്തുവാൻ
ജീവനുള്ളൊരു ഹൃദയമിന്നുമതിൽ
ഒളിമങ്ങിയുണ്ട്.
നിത്യജ്ഞാനത്തിൻ മണിനാദംപോലെ
മുരളുമാ കാറ്റിനെയറിഞ്ഞാൽ
ഉച്ചത്തിൽ കലപിലകൊണ്ട്
അകന്നതെന്തും
തരളമായിത്തീർനൊന്നുചേരുന്നു
കരിയിലകൾക്കുള്ള മറുപടിപോലെ
മൃതസഞ്ജീവനിയുടെ ഗീതമതിനുണ്ട്.

 

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

2 COMMENTS

  1. ഷെല്ലിയുടെ മൃതസഞ്ജീവനി എന്നതിന്റെ സാംഗത്യം ഒരു അടിക്കുറിപ്പായി നൽകിയാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുകയാണ്.

    • മൃതസഞ്ജീവനി മരിച്ചതിനെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു .ഷെല്ലി കവിത്വത്തെ ലോകനന്മയുടെ ആധാരമായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കവിതയില്ലാതെ സ്നേഹമില്ല പ്രണയമില്ല ഹൃദയത്തിനു സൗന്ദര്യമുണ്ടാവില്ല .ഇങ്ങനെ
      ഹൃദയം ജഡമായ് തീരുന്നു .അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല്പനിക സൗന്ദര്യം ആത്മാവിനെ തിരിച്ചു തരുന്നു

Leave a Reply to Byju Tharayil Cancel reply

Please enter your comment!
Please enter your name here