ആരാണ് നാം

b76488109a1f4a020aafe9310d0a7fd2

ഇതൊരു നാടകം മാത്രം
രാപകലുകൾ നീളെ
ആടിത്തിമിർക്കുന്ന
അസ്ഥിപഞ്ജരങ്ങൾ നമ്മൾ .
വെറും താളത്തിനൊത്തു
തുള്ളുന്ന കോമാളികൾ മാത്രം.

ഇതൊരു പുഴുക്കൂമ്പാരം
നിൻ ആത്മാവ് കൂടുവിട്ട്
പറന്നകലുമ്പോൾ,
നീ ഒരുക്കിയ.
മനോഹരമാക്കിയ
കൂടൊരു പുഴുക്കൂമ്പാരം.

സുഗന്ധം പൂശി
ദുർഗന്ധം കാത്തിരിക്കുന്ന
ദേഹവും താങ്ങി
അഹന്ത മല മുകളിൽ
വസിക്കുന്നു നാം .

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here