ജലസമൃദ്ധി

 

 

മണൽക്കാറ്റു വീശുന്ന മരുഭൂമി തന്നുടെ
മനതാരിലൊരു മോഹമായി

മലരണിക്കാടുമാ മണമുള്ള പൂക്കളും
മൃദുവായ് വിരുന്നു വന്നെത്തീ

മധുര പ്രതീക്ഷയിൽ മുഴുകിക്കിടന്നവൾ
മഹനീയ നിദ്രയിലാണ്ടൂ

മതിബിംബമവളുടെ മനസ്സിലെ സ്വപ്നമായ്
മിഴികളിൽ ബാഷ്പം പൊടിഞ്ഞൂ

മഞ്ജുളഗാത്രിതൻ കണ്ണീർപ്പുഴയേകി
മരുപ്പച്ചയിൽ, ജലസമൃദ്ധി…

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here