വിശപ്പും ദാഹവും

മാർക്സിസം,
മാവോയിസം,
ബുദ്ധിസം
അങ്ങനെ പല –
മത, വിശ്വാസങ്ങ-
ളേറെയുണ്ടായിട്ടും,
പ്രണയമെന്ന
മതം സ്വീകരിച്ചത്,
ഞാനൊരു
മനുഷ്യനെപ്പോലെ
ദാഹമുള്ളവനും,
ദരിദ്രനെപ്പോലെ
വിശപ്പുള്ളവനുമായിരുന്നതു
കൊണ്ടാണ്.

കൊടുക്കാനും
എടുക്കാനും കഴിയുന്ന,
എന്നാൽ പ്രസംഗമോ
വിശ്വാസപ്രമാണമോ അല്ലാത്ത,
സിദ്ധാന്തമല്ലാത്ത,
സമ്പ്രദായമേ അല്ലാത്ത
എന്നാലെൻ-
ആത്മാവും പരമാത്മാവുമായ
മതമാകുന്നു
എനിക്കു പ്രണയം

നീ പറയുന്നതു പോലെ
ആശിക്കരുത്
ആവശ്യപ്പെടരുത്
തൊടരുത്
ചുംബിക്കരുത്
എന്നൊക്കെയുണ്ടെങ്കിൽ,
ഞാനെന്നേ
ത്യാഗിയായ
ബുദ്ധനായിരുന്നേനെ,
യോഗിയായൊരു
വിവേകാനന്ദനായേനെ.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here