ഉപ്പ

 

ഉപ്പയെ കുറിച്ച്…
എഴുതിയാൽ തീരില്ല. എഴുതിക്കൂട്ടിയവയൊന്നും
ഒരു നാളും മതിയാവുകയില്ല.

ഉപ്പ അതിശയോക്തി നിറഞ്ഞ
ഒരനുഗ്രഹം.

കൺവെട്ടത്ത് നിന്നും മാഞ്ഞുപോകാതെ,
ആ വാക്ക് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു.

മാസങ്ങളോളം വറ്റിവരണ്ട ക്രിയാത്മകതക്ക് മുമ്പിൽ…
തടസ്സമയി നിന്ന ചുവന്ന കുത്തിനെ അതെടുത്തു മാറ്റി.

അവിടം പച്ച വർണ്ണം തെളിഞ്ഞു.

മഷിക്കുപ്പിയും തൂവലും ഉണർന്നു.

 

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here