ഉപദേശം

 

li-horse-s-head

കവികളേയും ചിന്തകരേയും ഒരിക്കലും

വട്ടത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്

ഏതു സമയവും അവർ

വട്ടത്തിനുള്ളിലും പുറത്തുമാകാം

 

ഏതു കുപ്പിക്കും അനുയോജ്യമായ

ജലമായി അവരെ കാണരുത്

 

 

ഒരേ സമയം അവർ

ഇരയും വേട്ടക്കാരനുമാകാം

പീഡിതരുടെ വേദന തിരിച്ചറിയാനും

വഞ്ചകരുടെ കുടിലത തിരിച്ചറിയുവാനും

അവർക്ക് കഴിയും

 

അവർ മാറുന്ന പ്രകൃതിയെപോലെയാണ്

ചിലപ്പോളവർ ആർത്തലച്ചു വരുന്ന

തിരമാലകളെപോലെയാകും…..

വരണ്ട ഭൂമിയിൽ ഇരച്ചു പെയ്യുന്ന

മഴപോലെ….

 

ചിലപ്പോളവർ അനീതിക്കെതിരെ

കൊടുംകാറ്റ് പോലെയും,

 

സമാധാനത്തിന്റെ ശാന്ത സമുദ്രം പോലെയുമാകും…

 

കവികളേയും  ചിന്തകരേയും  ഒരിക്കലും

വട്ടത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്

 

 

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here