ബാലലീല

താരാപഥങ്ങളാം പമ്പരമാലകൾ

വീശിയെറിഞ്ഞതിൻ ഭംഗിനോക്കി

അങ്ങു, പ്രകാശസഹസ്രാബ്ദസീമയിൽ

മിന്നുമഗ്ഗോപുരോപാന്തമൊന്നിൽ

കോടിബാലാർക്കപ്രഭയാർന്നൊരർഭകൻ

താടിക്കു കൈചേർത്തിരുന്നിടുന്നു

ഉണ്ണിക്കവിൾപ്പൂവിൽ മിന്നുമഭാവങ്ങ-

ളെന്നു ഞാൻ ചായത്തിലാക്കിടുന്നു!

Generated from archived content: sept_poem7.html Author: tn_thodiyur

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here