പഠിപ്പ്‌

കൂട്ടിവായിക്കാൻ പഠിച്ചു

കുറച്ചുവായിക്കാൻ പഠിച്ചു

വായിക്കുവാൻ ഞാൻ പഠിച്ചില്ലിതേവരെ

ഉള്ളതങ്ങുള്ളതുപോലെ!

വൃത്തം പഠിച്ചലങ്കാരം പഠിച്ചു

ശാസ്ര്തസിദ്ധാന്തങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു

ഗണിതം പഠിച്ചതിൻ ബിരുദം ലഭിച്ചു

മർത്യനാവാൻ ഞാൻ പഠിച്ചതേയില്ല!

Generated from archived content: poem1_july20_07.html Author: sreepadam_easwaranamboodiripad

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here