നീ

തെന്നലായ്‌,ക്കോടക്കെടും വാതമായി നീ

സഞ്ചരിക്കുന്നു പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും!

സുര പ്രകാശമാ​‍്‌, ക്കൂരിരുളായ്‌, മനോ-

ഹാരിയാം ചന്ദ്രികയായി മാറുന്നു നീ!

കൂരിരുട്ടിന്റെ ഹൃദന്തത്തിലുജ്ജ്വല

താരകയായി വിടർന്നു നില്‌ക്കുന്നു നീ!

പാരമിരമ്പും മനസ്സിൻ തിരയിലും

പാലൊളിത്തിങ്കളായ്‌ നൃത്തമാടുന്നു നീ!

സത്യസൗന്ദര്യമായ്‌, കർമ്മചൈതന്യമായ്‌,

നിത്യതേ! പാരം പരിലസിക്കുന്നു നീ!

Generated from archived content: sept_poem32.html Author: k_chandrasekharan_pillai

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here