നാവ്

 

 

മനക്കാമ്പിനുള്ളിലെ                                                      മനോഭാവങ്ങളെ                                                      പുറന്തള്ളുന്ന                                                                  യന്ത്രമാണ് നാവ്.

പിഴവ് പറ്റുന്ന മനസ്സിന്                                                  വള്ളി പുള്ളികളിടുന്ന നാവ്.                                        ഒളിപ്പിച്ച് നിർത്തിയ ചിന്തകളെ                                  വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ,                                                     മനസ്സിന്റെ വികാരവും വിചാരവും                            അടയാളപ്പെടുത്തുന്നവൻ.

നല്ല മനസ്സുള്ളവരുടെ                                                    വാക്കുകൾ എപ്പോഴും                                                   നാവിന്നലങ്കാരം.                                                     അല്ലെങ്കിലപായം.

 

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here