ഒന്നും രണ്ടും കാലങ്ങൾ

 

 

ഒന്നാം കാലം

മഴ… ശക്തമായ മഴ ………. പിന്നെ പ്രളയം .
തിരിച്ചുവരുന്ന കൂട്ടായ്മകൾ , സ്നേഹം, പരസ്പരവിശ്വാസം .
അലിഞ്ഞുതീരുന്ന ശത്രുത , എല്ലാം ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സുപോലെയായി..


രണ്ടാം കാലം


അജ്ഞാതനായ ശത്രു.? പടർന്നു പന്തലിക്കുന്നു . തിരിച്ചറിവില്ലാതെ ആളുകൾ പരിഭ്രാന്തരാകുന്നു…… തിരിച്ചറിവ് വേലികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
മെല്ലെ മെല്ലെ പരസ്പര വിശ്യാസം ഇല്ലാതാകുന്നു. എങ്കിലും കനം കുറഞ്ഞ വേലിക്കെട്ടിൽ….. കനത്ത വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ സ്നേഹം പങ്കിടുന്നു ……….

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here