മൂന്നു കവിതകൾ

 

 

ചിന്ത:

ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കണമെന്ന ചിന്ത എങ്ങുമെത്തിയില്ല
ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നപ്പോൾ ചിന്തയുമില്ല
ഒറ്റയാണെന്ന തോന്നലാണീ ഇപ്പയുള്ള ചിന്ത

തോന്നൽ :-

എനിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു
എന്തെന്ന ചോദ്യത്തിനുത്തരം തോന്നലാണ്
തോന്നുന്ന കാര്യം തോന്നുന്നതാണ്
തോന്നുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ്
ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തോന്നുന്നതാണ്
ചെയ്യാണ്ടിരിക്കലും ഒരു തോന്നലാണ്

ഊഹം :-

മനസ്സിനുള്ളിൽ വെച്ച് ശരിയൊ തെറ്റൊ അറിയാതെ കണക്കുകൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു
ഒരു നിഗമനത്തിൽ അതിനെ ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
മറുവശത്ത് നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാനാവാതെ തെറ്റ് വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here