വിരഹപ്പക്ഷി

 

പ്രണയക്കുളിരോർത്തോർത്ത്
ഓർമ്മക്കൂട്ടിൽ തനിച്ചിരിക്കവെ
കരളിൽ പൂത്ത കവിതക്കരിമ്പിൻ
മധുരമൂറ്റിയൂറ്റി മൗനരസം വാറ്റി
അഴലിന്നണ്ഡങ്ങളിലടയിരിപ്പാൻ,
തൂവൽച്ചൂടുമായ് ഇരുൾപ്പക്ഷി നീ

കൊക്കുരുമ്മി കൊത്തിയുരസ്സി
വലുതാം വൃണം പൊട്ടിയൊലിക്കെ
കാത്തതാം പ്രണയപ്പരിഭവച്ചാറ്റലിൽ
നീറും നഷ്ടസ്വപ്നവേലിയേറ്റങ്ങളിൽ
സ്മരണയിന്നുരുൾ പൊട്ടലിന്നുഷ്ണ
വേഗങ്ങൾക്കുശിരാം വേനൽപ്പക്ഷി നീ

തിളവേനപ്പൊളളൽ തഴുകും കനവി-
ഞ്ചോലകളൊട്ടിക്കീറും നഖമുനകൾ
വളരും ഗദ്ഗദം വരളും തൊണ്ടയിൽ
ഇരുൾമട കെട്ടിയ മൗനച്ചിറകൾ തട്ടി
വിദൂരമെങ്ങോ മറഞ്ഞോരോമൽക്കിളി
നിനവിൽ ചിരിചികയും വിഷാദപ്പക്ഷി നീ

ഓർമ്മപ്പീലികൾ തീക്കാവടിയാടി
പകലിൻ വെളിച്ചം ഉണരുമ്പോൾ
വിരസം മിഴികളിൽ അലസം കൊത്തി
പടരും നീറ്റലിൽ അറിയും താപം വിരഹം

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here