മൂക്കുകണ്ണാടിവച്ച വർത്തമാനങ്ങൾ

 

 

 

വഴിയിൽ വളയങ്ങളായ്
വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നു
സായന്തനത്തിലെ
സൗവർണരശ്മികൾ

ശൈശവത്തിൽ നിന്നും
പിച്ചവച്ചണയുന്ന
ഓർമകൾ വരിചേർ-
ന്നൊരുക്കുന്നു, മഴവില്ല്.

ഇലകൾ പൊഴിയുന്ന
ശരത്കാല ശിഖരങ്ങളിൽ
വെള്ളിനൂൽ പതിഞ്ഞ
മനസ്സിൻ മൂർദ്ധാവിൽ
തുള്ളിത്തെറിക്കും മഴച്ചില്ലുകൾ

ഉമ്മറപ്പടി ചാരിയ
ഊന്നുവടിത്തുമ്പത്ത്
അടരുവാൻ കൂസാത്ത
ഗതകാല വർണപുഷ്പങ്ങൾ

മൂക്കുകണ്ണാടിവച്ച
മുറുകിയ വർത്തമാനങ്ങളായ്
‘വഴിയടഞ്ഞകലുന്ന
വർണക്കിനാവുകൾ..!’

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here