കഥപറയും കാലം

 

കവിത കേൾക്കാം:

പൊലിയുന്നൊരായിരം ജീവിതങ്ങൾ
ധരിത്രിയാം അമ്മതൻമാറിൽ
ചാഞ്ഞുറങ്ങുന്നൊരീ മക്കൾ
ഇന്നോരോ ഹൃദയങ്ങളിലും
ഒരു നൊമ്പരക്കടലായ്……
കാലം കഥകൾപറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു!!!

“ഈ കാലവുമങ്ങുമാഞ്ഞുപോകും
നെഞ്ചുപിളർക്കും കാഴ്ചകൾ നൽകി

ഈ ദിനങ്ങളെന്നുമാഞ്ഞുപോകും ?
ഇരമ്പും കടലാകും നൊമ്പരങ്ങൾ!

കാട്ടുതീ പോലെ പരക്കുന്നു വ്യാധികൾ
ഭീതി വിതയ്ക്കുന്നു മണ്ണിൽ

അമ്മയ്ക്കൊരൻപായ് തീരുന്ന –
മക്കളിത്തെങ്ങോ മറയുന്നുപാരിൽ

സാന്ത്വനമേകും ഇളംതെന്നലായ്
കാലമേ നിങ്ങൾവഴിമാറുക

തീരത്തുനിന്നുനാം കാണുന്നുവീണ്ടും
കഥപറയുന്നൊരു കാലം”!

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here