ശ്രോതാക്കളോട്….

 

 

 

 

 

പണ്ടെന്റെ നാട്ടിലേ! യോടിട്ടൊരു വീട്ടിൽ
കണ്ടു ഞാൻ ശുഭ്രശ്യാമദൃശ്യമാധ്യമം.
വാർത്ത കേൾക്കാനേറെ ജനം കൂടീരുന്നു;
വാർത്തികനൊറ്റയാളൊരൊറ്റ നിസ്വനം.

വാർത്തകേൾപ്പോരവർ ചിന്തിക്കും കണ്ടെത്തും
വാർത്തയിൽ കുടികൊള്ളുന്ന സത്യത്തെയും.
ചർച്ചയോ പതിവായിരുന്നു! അന്നൊക്കെ
ചേർച്ചയുമുണ്ടായിരുന്നവർ ഹൃത്തിലും.

ഇന്നെന്റെ നാട്ടിലോ!രോരോ ഗൃഹത്തിലും
മുറിയ്ക്കകത്തും വർണ്ണദൃശ്യമാധ്യമം.
വാർത്ത വായിപ്പോരോ രണ്ടായി, മൂന്നായി;
കൂട്ടം വിട്ടൊന്നായി വാർത്ത കേൾക്കുന്നോരും.

ചർച്ചയും ചിന്തയും മറന്നോർ നമ്മളോ
ചന്തമായ് വിളമ്പും വാർത്തകൾ വിഴുങ്ങി.
വാർത്തികരിന്നെനിയ്ക്കായ് ചിന്തിപ്പൂ! കള്ളം,
വഞ്ചന, യധർമ്മം പെരുകി. ഓർത്തോളൂ!!

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

SHARE
Previous articleഇവിടെയല്ലാതെ
Next articleശാഖി
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ, നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിൽ കാരോട് എന്ന പ്രദേശത്താണ് ജനനം. കേരള യൂണുവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം.

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Malayalam and English