ശബ്‌ദസാരം

 

പെരുത്ത ശബ്ദത്തിനു മുഴക്കം
ഇളമചേർന്നതിനു മാധുര്യം
പെരുത്തതു ബധിരമാം കർണ്ണങ്ങൾക്കു സാരം
പതിയെ പറയുന്നവ സത്യമായാലും
കാതുകളറിയാൻ താമസം
അവകേൾക്കുന്നകാതുകൾ ബധിരമല്ലെന്നത് സത്യം
പതിയെയുള്ളതു പലപ്പോഴും രഹസ്യം
സംഭാഷണത്തിനു അയോഗ്യം
ഇളമയിലാണ് ഹൃദയലാളിത്യം
ഏതിലും സത്യം നാവിനു ഭൂഷണം

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here