ഉറക്കവും ഇറക്കവും

 

 

ഉറങ്ങണോ ഇറങ്ങണോ
ഉറങ്ങിയാലൊരു നടപ്പു നഷ്ടം
ഇറങ്ങിയാലോ നടക്കണം
നഷ്ടം കിനാവിനും

ഇറങ്ങിയാൽ നടക്കണം
ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെ.
ചക്രങ്ങൾ മരണവേഗത്തിൽ പായുന്ന
പാതവക്കോളം

വീതി കുറഞ്ഞതാം വഴിയുടെയോരങ്ങൾ ഹരിതമാകുന്ന
തേയില വിരിപ്പിൻെറ കയറ്റിറക്കങ്ങൾ.
ഉറക്കം കളഞ്ഞു ഇറങ്ങിയാലും
തിരികെ വിളിക്കില്ല ആരും .

ഉറങ്ങിയാൽ നടപ്പ് നഷ്ടം
ഉറക്കത്തിന്നാഴം ഏറെയാകാം.
ഇറങ്ങിയാൽ നടക്കണം,
കിനാവ് നഷ്ടം
വഴിയടയാളമായ്
അകലെക്കാണുന്ന പച്ചപരവതാനിതൻ പരപ്പ്
ഏറെ വിദൂരമായ് തോന്നാം

ഉറങ്ങിയാൽ ഉണരുവോളം
കിടന്നൊരിടം മറക്കും.
നടന്നാൽ വലിയൊരു പാതയിലെത്തും വരേയ്ക്കും
ഇടുങ്ങിയ വഴിയും പച്ചയുമോർക്കുംഅഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here