അടിമ

ഞങ്ങളുടെ  പറവകൾ താഴ്ന്നിരുന്നു.
ഞങ്ങളുടെ  ഇമകൾകവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ഞങ്ങളുടെ  ശരീരം വിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ഞങ്ങളുടെ  പല്ലുകൾ മരവിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഞങ്ങൾകുനിഞ്ഞുതന്നെ
നടന്നുകൊള്ളാം

നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അടിമകളക്കി നടത്തു.

നിങ്ങൾ  ഞങ്ങളെ വണ്ടിയിൽ പൂട്ടു.

ഞങ്ങളുടെ മുതുകിൽ കസേര അടുക്കു.

          

താഴ്ന്ന പറവകൾ ഒരുനാൾ നിവരും. 
നിറഞ്ഞ ഇമകൾ ഒരുനാൾ ഉയരും. 
വിറഞ്ഞ ശരീരം ഒരുനാൾ തുടി തുടിക്കും. 
മരവിച്ച പല്ലുകൾ ഒരുനാൾ നറു നറുക്കും. 

അതുവരെക്കും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ആഴുക.
അതുവരെക്കും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ആഴുക.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here