ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ

dead_man_s_shadow_by_egoodwinart
ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ
ആ യുവാവിന്റെ
മരണ കുറിപ്പിൽ
താനൊരു മാവോയിസ്റ്റെന്നും
ജീവിതം മടുത്തു
അത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നുവെന്നും 

രേഖപെടുത്തിയിരുന്നു.

അതിലും ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ
ആ പോലീസുകാരന്റെ
തലയിണ മന്ത്രത്തിൽ
കഴുത്തിൽ കുരുക്കിട്ടു കൊന്ന
ഒരു യുവാവിനെ
പ്രണയപൂർവ്വം

പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

പത്രക്കാരുടെ ഭാഷ

അത്ര ലളിതമല്ലാത്തതിനാൽ

പല കഥകളിൽ
ഏതെങ്കിലുമൊന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ
വായനക്കാർ നിർബന്ധിതരായിരുന്നു .
ഏതോ ഒരപസർപ്പക കഥ
വായിച്ചപോലെ എന്നെ നോക്കുന്ന
വായനക്കാരാ
ഇതിലും ലളിതമായി പറയാൻ
എനിക്കറിയില്ല.
ദൈവമേ 
മാവോയിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും
പോലീസുകാരിൽ നിന്നും
പത്രക്കാരിൽ നിന്നും
ഞങ്ങളെ 
കാത്തുകൊള്ളേണമേ.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here