തണൽ

നിന്റെ മരം എനിക്കുവേണ്ടി
മഴയും മലരും പെറാത്തതു കൊണ്ടാണ്
വെയിലു ചുംബിച്ച് ഞാൻ നിഴലിന്റെ
കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയത്.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here