സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനത്തിന്റെ ബിരിയാണി

bk_9041

സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനത്തിന്റെ കഥകൾ എന്നും മലയാളി വളരെ താല്പര്യത്തോടെ വായിച്ചവയാണ്. പന്തിഭോജനം , കൊമാല തുടങ്ങിയ കഥാസമാഹരങ്ങൾ നിരവധി പതിപ്പുകളും ഇറങ്ങി. ഏച്ചിക്കാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കഥകളുടെ സമാഹാരമാണ് ബിരിയാണി.

മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഏറെ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ട്ടിച്ച ബിരിയാണിയും മറ്റു കഥകളും ഉൾപ്പെട്ട പുസ്തകം

പ്രസാധകർ ഡിസി
വില 81 രൂപ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here