സന്ധ്യ

sadhya

സൂര്യ ബിംബം മറഞ്ഞൂ…
പുന്തിങ്കള്‍ പുഞ്ചിരിച്ചു.
നീലാംബരം തെളിഞൂ..
താരരഗ്നങ്ങള്‍ വിളങ്ങീ .

പൂഞ്ചെലയഴിഞ്ഞുലഞ്ഞു സന്ധ്യതന്‍..
മാദക ഗന്ധം പരന്നൂ ….
കാവിലെ പാല പൂത്തു സുഗന്ധം
ഇളം കാറ്റിലലിഞ്ഞു ചേര്‍‍ന്നൂ..

പൂനിലാവുപനിനീരില്‍മുക്കി ഉടയാട ഉടുപ്പിച്ചൂ
സന്ധ്യയെ ചന്ദനം അണിയിച്ചൂ …
സീമന്ധ രേഖയില്‍ കുങ്കുമം തൂകി
സന്ധ്യയെ പരിഗ്രഹിച്ചൂ ..
പൂന്തിങ്കള്‍ സന്ധ്യയെ സ്വന്തമാക്കി…

 

 

 

 

 

 

 

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here