സംഘടിക്കുക

may-dinam-0സംഘടിക്കുക
സംഘടിക്കുക
വിധിയെ പഴിക്കാതെ
സംഘടിക്കുക
നാണം മറയ്ക്കാന്‍
നാക്കില പോലും
സ്വന്തമില്ലാത്തോരേ
പ്രാണന്‍ കിടക്കാന്‍
പ്രാതല്‍ കഴിക്കാന്‍
കഞ്ഞിക്കു വകയില്ലാത്തോരേ
ചുരുണ്ടുകൂടിക്കിടക്കാന്‍
ചെറ്റപ്പുര പോലും
സ്വന്തമായില്ലാത്തോരേ
പാതിരായ്ക്കു പോലും
പാതയില്‍ നടക്കാന്‍
പാടില്ലാത്തോരേ
വിദ്യയെന്ന രണ്ടക്ഷരം
വിലക്കു വാങ്ങാന്‍
വഴില്ലാത്തോരേ
സംഘടിക്കുക
സംഘടിക്കുക
വിധിയെ പഴിക്കാതെ
സംഘടിക്കുക
സംഘടിച്ചു
സംഘടിച്ചു ശക്തരാകുക

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here