ജയതു ഭാരതം

 

 

ജയതു ജയതു ഭാരതം

ജയ ത്രിവര്‍ണ്ണ കേതുകം

ജയ സരോജ മണ്ഡിതം

ജയ സജ്ജനമണ്ഡലം

 

കേകിജാലപൂരിതം

ഗജവ്യാഘ്രനിഷേവിതം

ഹിമഗിരിവരഭാസിതം

മലയപവനവീജിതം

 

ജ്ഞാനദാനകീര്‍ത്തികം

സത്യധര്‍മ്മപാലിതം

ഐകമത്യഭാവിതം

ഭാവരാഗസന്നിഭം

 

കുങ്കുമാദിചര്‍ച്ചിതാ

രത്നാകരനൂപുരാ

ഹരിതാംബരധാരിതാ

മമ ഭാരത മാതാ

 

മമ ഭാരതദേവികാ

വിരാജതേ ചിരം യഥാ

വിശ്വവന്ദ്യദീപികാ

വിശ്വശാന്തികാരികാ

 

 

 

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here