ചുണ്ടെലിക്കല്യാണം

അപ്പാപ്പിളേള മകൻ-ചിപ്പാപ്പിളേള മകൻ

ചുണ്ടെലിത്തമ്പിരാന്റെ-കല്യാണമായ്‌!….

ഓരെലി-ഓടിവന്ന്‌-ഓട്ടതുരന്നിടുന്നേ

രണ്ടെലി-കൂടിയിരുന്ന്‌ -തിണ്ടാട്ടം പറയുന്നേ

മൂന്നെലി-കൂടിയിരുന്ന്‌-മൂക്കുത്തിയണിയുന്നേ

നാലെലി-കൂടിയിരുന്ന്‌-നാകസ്വരമൂതുന്നേ

അഞ്ചെലി-കൂടിയിരുന്ന്‌-പഞ്ചായം പറയുന്നേ

ആറെലി-കൂടിയിരുന്ന്‌-ആടിക്കളിക്കുന്നേ

ഏഴെലി-കൂടിയിരുന്ന്‌-എഴുത്തുവായിക്കുന്നേ

എട്ടെലി-കൂടിയിരുന്ന്‌-കൊട്ടാരം പണിയുന്നേ

ഒമ്പതെലി-കൂടിയിരുന്ന്‌-കുമ്പളത്തേകേറിന്നേ!

പത്തെലി-കൂടിയിരുന്ന്‌-പത്തായം കരളുന്നേ!

അപ്പാപ്പിളേള മകൻ-ചിപ്പാപ്പിളേള മകൻ

ചുണ്ടെലിത്തമ്പിരാന്റെ-കല്യാണമായ്‌

Generated from archived content: nursery_july24.html

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here