കൂറുണ്ടോ കൂട്ടരേ

കൂട്ടരായാരുമില്ലെങ്കിലും ഞാനിന്ന്‌

കൂട്ടരെ തേടുന്ന കൂട്ടമാണ്‌

കൂട്ടുകൂടാനിന്ന്‌ കൂട്ടരില്ല

കൂടണഞ്ഞീടുവാൻ കൂടുമില്ല

കൂട്ടുകാരൊക്കെയും കൂറുമാറി

കൂട്ടർക്ക്‌ ഞാനിന്നൊരന്യനായി

കൂടെപ്പിറന്നവർ കൂടെപ്പറന്നവർ

കൂട്ടിന്‌ കൂട്ടിലും കൂട്ടരായോർ

കൂടെച്ചിരിച്ചവർ കൂടെക്കളിച്ചവർ

കൂടെക്കരഞ്ഞില്ല, കണ്ടുമില്ല

കൂട്ടമായ്‌ പായുവാൻ നേരമായി

കൂടണഞ്ഞീടുവാൻ നേരമായി

കൂടില്ല, കൂട്ടില്ല, കുറുമില്ല

കൂട്ടരെന്നോതുവാനാരുമില്ല

കൂട്ടരിലൊറ്റയായ്‌ നിൽക്കവേയും

കൂട്ടരെ തേടുന്ന കൂട്ടമാണ്‌

കൂട്ടരേ നിങ്ങളെൻ കൂട്ടരാണ്‌

കൂട്ടുകൂടാനായി വന്നിടുമോ

കൂട്ടുകൂടാം, കൂടണയാം – എന്റെ

കൂറു പകുത്തു ഞാൻ തന്നിടാമേ

കൂട്ടിലും കൂട്ടായി കൂറിന്ന്‌ കൂറായി

കൂട്ടരേ നിങ്ങളിലാരാരുണ്ട്‌ ?

കൂടെച്ചിരിച്ചു കളിച്ചു നടന്നവർ

കൂറില്ലാ കൂട്ടങ്ങളായിരുന്നു

കൂടെപ്പിറന്നവർ കൂടെപ്പകുത്തവർ

കൂടെനിന്നില്ലാരുമെന്നഴലിൽ

കുത്തുവാക്കും പിന്നെ കൊഞ്ഞനംകാട്ടിയും

കൂട്ടരെന്നെ കളിപ്പാവയാക്കി

കൂറുമറന്നവർ, കൂടുമറന്നവർ

കൂടെപ്പിറന്നെന്നുപോലും

കൂട്ടരും കൂടുമില്ലാത്ത കിളിപ്പെണ്ണേ

കൂട്ടുകൂടാനായിപ്പോരുമോ നീ

കൂട്ടുകൂടാം, കൂടുകൂട്ടാം

കൂട്ടുപിരിയാത്ത കൂട്ടമാകാം

കൂട്ടിലും കൂട്ടിൻപുറത്തുമെല്ലാം

കുട്ടിന്‌ നമ്മൾക്ക്‌ നമ്മൾ മാത്രം

കൂട്ടുകാരീ നിൻ വരവേല്പിനായി ഞാൻ

കൂറിന്റെ കൂടാരമായി നില്പൂ

Generated from archived content: poem_koorudno.html Author: nandakumar_kayamkulam

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here