പുഴ

puzha10രണ്ട്
ജീവിതങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍
ഒരു ജലാശയമുണ്ട്

ദാഹം തീരുവോളം കുടിക്കുവാനും
കുളിക്കുവാനും നീന്തിത്തുടിക്കുവാനും
കൊള്ളാവുന്നത്

പുഴക്കു നടവിലൂടെ
ചിലര്‍ പാലമിടും സൂക്ഷിക്കണം
പുഴയിലൂടെ
ചിലര്‍ തോണിയിറക്കും
വീഴാതെ നോക്കണം….

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here