പ്രണയനിലാവ്

 

 

 

 

 

മിഴി നിറഞ്ഞതെന്തെ നിലാവേ..
നിൻ ചിരിമാഞ്ഞു പോയതെന്തേ..
പറയുവാൻ മറന്നു പോയതെന്തോ..
നിൻ ചുണ്ടിൽ വിതുമ്പുന്നു…പറയു
നിലാവേ…

എത്രയോ കാലം ഞാൻ കാത്തിരുന്നു
ഒരു നോക്കു കാണാൻ ഈ വഴിത്താരയിൽ,
ഒരു ചിരിക്കായി..നിൻ..ഒരു നോക്കിനായി..
നിൻ പ്രണയം തുളുമ്പിയ മിഴികൾ
എന്നിൽ ഒരു മഴയായി…..പെയ്തിറങ്ങാൻ..

നീ വന്നു എന്നിൽ ഒരു പൂകാലമായി,
എൻ ജീവനിൽ നീ തേൻ തൂകി നിന്നു,
മറന്നു പോയോ… നീ… ഈ വഴികൾ….
പൂക്കൾ വിരിച്ച ഈ വഴികൾ..
നമുക്കിരികാനായി…വീണ്ടും ഒരുങ്ങുന്നു..

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here