പ്രണയം

 

 

 

 

 

ഉപ്പെത്ര ചവച്ചിറക്കിയിട്ടും

നദികള്‍ക്ക് കുറയുന്നില്ല

കടലിനോടുള്ള പ്രണയം.

ഇലമുടിയെത്ര കൊഴിഞ്ഞിട്ടും

കാറ്റിനോടെന്തഭിനിവേശമെന്നോ

മരങ്ങളായ മരങ്ങള്‍ക്കെല്ലാ

ഋതുക്കളും!

സ്വയമെരിയുന്ന സൂര്യന്

‘ കഥക്’ നൃത്തമാടി

പ്രണയാതുരം ഭൂമിക്കായുഷ്ക്കാലം

മൃഗങ്ങള്‍, പക്ഷികള്‍ , പുഴുക്കള്‍

ക്രമാലിവയുള്ളാളും

മനുഷ്യജന്‍മങ്ങളും

സകലം ത്യജിക്കും മനസാലെന്തു

പ്രണയ പര്‍വ്വമവ തന്‍ജീവനം !

നോക്കു ;

മരണത്തോടുള്ള

ഒടുങ്ങാ – അടങ്ങാ പ്രണയാല്‍

കുതിച്ചു പായുന്നൊരീ

ജീവിതം , ജീവിതം!

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here