സെർബിയൻ- അമേരിക്കൻ കവി ചാൾസ് സിമിക് അന്തരിച്ചു

സെർബിയൻ-ജനിച്ച അമേരിക്കൻ കവിയും പാരിസ് റീവ്യൂവിന്റെ സഹ-എഡിറ്ററും  ആയിരുന്ന ചാൾസ് സിമിക് അന്തരിച്ചു. ഡിമെൻഷ്യയുടെ സങ്കീർണതകൾ മൂലമാണ്  84-ആം വയസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിമിക് മരിച്ചത്.

1990-ൽ ദി വേൾഡ് ഡസ് നോട്ട് എൻഡ് എന്ന കവിതയ്ക്ക് പുലിറ്റ്‌സർ സമ്മാനം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു , കൂടാതെ 1986-ൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകൾ, 1963-1983 , 1987-ൽ അവസാനിക്കാത്ത ബ്ലൂസ് എന്നിവയ്‌ക്ക് പുലിറ്റ്‌സർ സമ്മാനത്തിന്റെ ഫൈനൽ ലിസ്റ്റിൽ എത്തി .

2007 -ൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് കോൺഗ്രസിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ കവി ലോറേറ്റ് കൺസൾട്ടന്റായി അദ്ദേഹം നിയമിതനായി.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here