കവിയും കവിതയും

 


വായിച്ചുതുടങ്ങിയ
കവിതയോട്
കവി പറഞ്ഞത്
ഇതെൻ്റെ കവിതയല്ലെന്നാണ്

ഹാരമിട്ട് ആദരിച്ച
മഹാസദസ്സിനു മുന്നിൽ
കവി കേണപേക്ഷിച്ചത്
ഞാനെഴുതിയതിങ്ങനല്ലെന്നാണ്.

അക്കാദമിയുടെ
പുരസ്ക്കാരത്തുക
അരിവാങ്ങി
വയറുനിറക്കുമെങ്കിലും
കവി പറഞ്ഞത്
ഞാനിതിനർഹനല്ലെന്നാണ്.

വിശപ്പറിഞ്ഞവൻ്റെ
നോവെഴുതിയ കവിത
വില്പനക്കാരൻ്റെ
കൗശലമായി
വായിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ
പ്രതിഷേധമായി കവി
കവിതയെ നിഷേധിച്ചു.


അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here