മുൻകാല കവിതകൾ – സീരീസ്

This post is part of the series മുൻകാല കവിതകൾ ; സീരീസ്

Other posts in this series:

  1. മുൻകാല കവിതകൾ സീരീസ്
  2. കാലം
  3. മുൻകാല കവിതകൾ ; സീരീസ്

 

 

 

 

അറിവിന്റെ അർത്ഥം

 

 

 

 

ഉരുകിത്തിളയ്ക്കുന്ന കാർമഷിക്കടൽ നടുവിൽ
ഉയരുന്ന കോൺക്രീറ്റ്‌ കാടണിദ്വീപിൽ

ഇഴുകുന്ന മങ്ങൂഴമിളകൊള്ളും വീട്ടിൽ
ഇറയത്തു തൂങ്ങുന്ന കണിവെള്ളരിക്ക പോൽ
അഴകാർന്നു മിഴിവാർന്നു തൂങ്ങുന്നു ജീവൻ

ഇതു
തൂക്കിയവനാ,രെത്രനാളേ,ക്കിതെന്തു
കെട്ടെന്തിനെന്നിരുൾനടുവിലൂർന്നു
വീണൊരുവെറും തരിയായി മുങ്ങിമറയും?

ഇതുതാൻ മുഴങ്ങുന്ന ചോദ്യം
ഇതറിവതേ പരമനിഗൂഢമാമറിവ്‌
ഈ അറിവൊരിടിവാളുപോൽ തെളിയുമ്പോൾ
ഈ വാഴ്‌വിന്റെ പൊരുളെന്ത്‌?
വിലയെന്ത്‌?
പൊട്ടുന്ന നീർക്കുമിളതൻ മിനുമിനുപ്പോ
തിളക്കങ്ങൾ വന്നണയുമറിവിൻ
വെളിച്ചക്കടലോ?

 

തുടർന്ന് വായിക്കുക :

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here