പൂവാലൻ

 

 

ഉച്ചയിൽ വിശന്ന് വലഞ്ഞു,
ജീവന് വേണ്ടി വറ്റുകൾ തേടി,
ഉച്ചത്തിൽ കൂവാൻ കഴിയാതെ
പൂംകോഴി.

വർണ്ണ വാലുകൾ മേനിക്കൊരലങ്കാരം,
പൂവാലനെന്നു പേര്.

ഉച്ചയിൽനിന്നു വിശപ്പിന്റെ ചട്ടിയിലേക്ക്..,
നാളെയിവൻ നനഞ്ഞ നാവുകൾക്കന്നം.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here