കുടിയിറക്കം

 

ആദ്യം ഒരു പൂച്ച മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ. പിന്നെ ഒരു പട്ടി വന്നു. പൂച്ചയും പട്ടിയും പെറ്റ് പെരുകി. പശുക്കളും ആടുകളും കോഴികളും പിന്നാലെ വന്നു. തുടർന്ന് മുയൽ, തത്ത , ലൗ ബേർഡ്സ്, സ്വർണ്ണ മൽസ്യം…! ചുരുക്കത്തിൽ സിംഹവും ആനയും കടുവയും ഒഴിച്ച് കാട്ടിലെ ഒട്ടുമിക്ക പക്ഷിമൃഗാദികളും വീട്ടിൽ നിറഞ്ഞു!!

ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും പിന്നെ എനിക്കും താമസിക്കാൻ വീട്ടിൽ ഇടമില്ലാതായി!

ഞങ്ങൾ “കാട്ടിലേക്ക്” താമസം മാറ്റി!!

 

 

 

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here