വഴി

 

നീണ്ടു നിവർന്ന വഴി
മുന്നിൽ വിജനം.
തണലായ് കുടനിവർത്തി
പന്തലിച്ച മരങ്ങൾ
ദിനങ്ങൾ തോറും
പുഷ്പ വൃഷ്‌ടി നടത്തി അവിടേക്ക്
സ്വാഗതമോതുന്നു …
പകലുകൾ തെളിച്ചമോടെ
വിളിക്കും വഴിയിലേക്ക് ..
എവിടെയും കുയിലുകൾ പാടുന്നു
വഴിയുടെ കഥകൾ പറയും പോലെ
കരിയിലകൾ വീഴുന്നു .
വഴിയൊരു യാത്രികനുവേണ്ടി കാത്തു കാത്തു
സുന്ദരിയായ് നഗ്നതയോടെ തുറന്ന്
വിരാമം എവിടെയെന്നു പറയാതെ
കാടിൻെറ വന്യതയെ മറയ്ക്കുന്നു.
വനമാണ് ആത്മാവ്
വനമില്ലാതെവന്നാൽ അത് അലങ്കരിക്കപ്പെടാത്ത വഴിയാകും
അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here