പഥപദം

 

കാറ്റുമാറ്റം നേർത്തതാം പാതയിൽ തെളിയുന്നു
തളിക പോൽ താളുകൾ നീട്ടി ചേമ്പിലകൾ
മഞ്ഞിൻ മനസ്സു പോൽ ചാരെ തുള്ളികൾ
നിറകണികകൾ ജീവിത ചർച്ചയിൽ വീണ്ടും
ഒരു പുത്തൻ അവസരം ഇനിയുണ്ടാകുമെന്നു
അതറിയാമെന്നു തോന്നിടും വിധം നേരെ
മണ്ണിൻ വിരിപ്പു ചാർത്തിയ ഭൂമിയിൽ വേഗം
സ്വന്തമായി തീർത്തതാം വ്യവസ്ഥിതി തൻ ചാരുതയിൽ
വെളിച്ചം എവിടെയോ തിങ്ങിമറയുന്നുണ്ടാകാം
ദിനകര ദൗത്യം പൂർത്തികരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുമായി
നീങ്ങിടുന്ന രാത്രിയുടെ പകൽ പല്ലവികൾ
ഇതേ വിളക്കിൻ നേരമാണവിടെ മറ്റൊരു ദിക്കിൽ
വേറൊരു കഥയായിടും അത്രയും വിശ്വാസം
സത്യസ്വപ്നത്തിൻ ഭാവമായി നാളഗോളങ്ങൾ
ഒന്നിനു കൂടെ ഒന്നായി പിറന്നുയരുന്നു കാലം
വെള്ളി വെയിൽ ഉതിർക്കും ചന്ദ്രവട്ടം എന്നും
കൂടുന്നു കുറയുന്നു ഒത്തിരി തൻ നേട്ടം
ഈ വിണ്ണിൻ വ്യത്യാസങ്ങൾ, തുടരുന്ന തഥ്യങ്ങൾ!

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here