പുഴ.കോമിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മൗനനൊമ്പരം എന്ന പ്രമോദ് മവിലേത്തിന്റെ കഥയുടെ ദൃശ്യവിഷ്‌ക്കാരം

 

പുഴ.കോമിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മൗനനൊമ്പരം എന്ന പ്രമോദ് മവിലേത്തിന്റെ കഥയുടെ ദൃശ്യവിഷ്‌ക്കാരം

 

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here