പഠനം

പഠിക്കുമ്പോള്‍ പഠിക്കണം
അന്നന്നു പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങള്‍
അന്നന്ന് തന്നെ പഠിക്കണം
പഠിക്കാത്തവരത്രെ മൂഡ്ഡന്മാര്‍
മൂഡ്ഡന്മാര്‍ പരീക്ഷയില്‍ തോല്‍ക്കും
തോറ്റാല്‍ പലരും കളിയാക്കും

കളിമ്പോള്‍ നന്നായി കളിക്കണം
കളിക്കാനും നന്നായി പഠിക്കണം
പഠിച്ചില്ലെങ്കില്‍ കളിയിലും തോല്‍ക്കും
കളിയില്‍ തോറ്റാലും പലരും കളിയാക്കും
കളിയാക്കിയാലും കാര്യത്തിലായാലും
പഠനം തന്നെ കുട്ടികള്‍ക്കു പരമപ്രധാനം

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here