അയനം – എ.അയ്യപ്പൻ കവിതാ പുരസ്കാരം പി.രാമന്

 

അയനം – എ.അയ്യപ്പൻ കവിതാ പുരസ്കാരം
പി.രാമന്. മാതൃഭൂമി ബുക്ക്സ്പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ഒരു താരാട്ട് ‘
എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിനാണ് പുരസ്കാരം. പി.പി.രാമചന്ദ്രൻ ചെയർമാനും, കെ.ഗിരീഷ് കുമാർ, അൻവർ അലി എന്നിവർ അംഗങ്ങളുമായ ജൂറിയാണ് കൃതി തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
2020 ജനുവരി 24 ന് തമിഴ് എഴുത്തുകാരനും കവിയുമായ ചേരൻ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here