ഓർമ

orma

 

“ഇത്നോക്കൂ..  ഇഷ്ടമായോ”…

മുൻപിൽനില്ക്കുന്നകുഞ്ഞിനോട്ഞാൻവാത്സല്യത്തോടെചോദിച്ചു.

“ഇതല്ലഞാൻഉദ്ദേശിച്ചത്..എനിക്ക്ചാണകപ്പച്ചയാ വേണ്ടത്..”

അവൾഅച്ഛന്റെകൈപിടിച്ചുവലിച്ചുകൊണ്ട്പറഞ്ഞു. അവൾക്കുക്ഷമനശിക്കുന്നുണ്ട്എന്ന്എനിക്ക്തോന്നി.

“ചാണകപ്പച്ച……ചാണകപ്പച്ച..”

ഞാൻമനസ്സിൽ ഒന്നുരണ്ടാവർത്തി ഉരുവിട്ട്നോക്കി. ഓർമവരുന്നില്ല.
ഒരുനിമിഷംകണ്ണടച്ചു.

പാടത്തും പറമ്പിലും നടന്ന്ആലോചിച്ചു.

കാളവണ്ടികൾകുണുങ്ങിനടക്കാറുള്ളഇടവഴികളിൽകയറിനോക്കി. കിട്ടുന്നില്ല. ഒരുമൂടൽ..ഒന്നുംവ്യക്തമായികാണുന്നില്ല.
ജാള്യതയുംഅരിശവുംമറക്കാൻപെട്ടെന്ന്ഒരു ഉപായംതോന്നി.

“മോളെ.. ആമുകളിലെകള്ളിയിൽനോക്കിക്കേ..അതിൽഇല്ലേ ആ പച്ച..?”
ചോദ്യംമുഴുവനാക്കിനാടകീയമായിഒന്ന്തലവെട്ടിച്ചു അവരെനോക്കി.. മുൻപിൽ അവരില്ല. കടയിൽമൊത്തത്തിൽഒന്ന് കണ്ണുപായിച്ചു. ഇല്ല. ആ അച്ഛനും മകളും ഇല്ല.

എനിക്ക്സഹിച്ചില്ല.

കടയുടെമുൻപിലേക്ക്വേഗത്തിൽനടന്ന്ഞാൻപുറത്തെചവിട്ടുപടിയിൽവന്നുനിന്നു. ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടുംനോക്കി.

വിശ്വാസം വരാതെ വീണ്ടുംവീണ്ടും നോക്കി. ആരുംഇല്ല.

ഇത്രപെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മറഞ്ഞുപോകാൻപറ്റുമോ?

കടയിലേക്ക് തിരിച്ചുകയറി ഞാന്‍ ആദ്യം ജോസേട്ടനോട് ചോദിച്ചു. പിന്നെശാരദ. മേരി.. അങ്ങിനെ എല്ലാവരോടും..

അവരാരും അങ്ങിനെ ഓരു ആച്ഛനെയുംമകളെയും കണ്ടില്ലത്രെ..
കുനിഞ്ഞശിരസ്സുമായി കുറച്ചുനേരം ഞാൻഅങ്ങനെതന്നെനിന്നു.
കണ്ണ്തുടച്ചുലയർത്തിയപ്പോൾതന്റെമുന്നിൽഒരുവള്ളിനിക്കർഇട്ടപയ്യൻ ടയർ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് ഓടുന്നു. ഇടക്ക് അവൻ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞുനോക്കി.. ഞാൻഞെട്ടിപ്പോയി.. ആമുഖം.. അതെന്റെതന്നെ..

അപ്പോൾപതിയെതെരുവുകളും ഇടവഴികളും പാടവും പറമ്പും ഒക്കെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞുവന്നു.

കണ്ണുകൾതാഴ്ന്നുപോയി..

വീണ്ടുംഞെട്ടി.. തൊട്ടുമുന്നിൽകണ്ടു..

ചാണകം..പച്ച..

ചാണകപ്പച്ച ..

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here