ഓണക്കൊന്ന

( ഓണക്കാലത്ത് പൂത്തു നിൽക്കുന്ന കണിക്കൊന്നയെ കണ്ടപ്പോൾ …..)

നാണമില്ലേ കണിക്കൊന്നേ

ആവണി മാസത്തിലിങ്ങനെ

പൊന്നണിഞ്ഞൊരുങ്ങുവാൻ

മറവിയോ ,ധിക്കാരമോ?

കാലത്തിൻ കല്പനയല്ലയോ

കർണികാരമേ തെറ്റിച്ചു നീ

കലികാലവൈഭവമെന്നു

വിലപിക്കുന്നു കാരണോർ

നിന്നെക്കണ്ടു പിണങ്ങിയോ

പൊന്നോണപ്പൂവുകൾ?

കാൺമതില്ലെവിടെയും

വെൺ തുമ്പകൾ , മുക്കുറ്റിയും

കണ്ണിനാനന്ദമെങ്കിലും

കർണികാരത്തിനാകുമോ

തിരുമുറ്റത്തൊരുക്കുവാൻ

തിരുവോണപ്പൂക്കളം ?

ആഴിയോളമാശിച്ചുവോ നീ

ആവണിപ്പൂവാകുവാൻ!

അതിമോഹമെങ്കിലും കേൾ

അപരാധമതിലില്ല

സ്വാഗതം, സ്വാഗതം പൂവേ

സ്വർഗീയ സൗന്ദര്യമേ

തിരുവോണപ്പൂക്കളം തീർക്കാൻ

തിരുമുറ്റത്തണഞ്ഞാലും

മാബലിത്തിരുമേനിക്കു

പൊൻ കണിയൊരുക്കിടാൻ

പോരുനീ കണിക്കൊന്നേ

പൊറുത്തിടാമവിവേകം.

 

 

 

 

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here