വാർദ്ധക്യം

 

വാർദ്ധക്യം ഒരു ശാപമല്ല
അതൊരു പൂർവ്വജന്മ സുകൃതമാണ്.
ഇതൊരു മത്സരയോട്ടം
ചിലർ വഴിയിൽ തളർന്നു വീഴുന്നു
മറ്റുചിലർ നേർരേഖ തെറ്റി ഗർത്തങ്ങളിൽ പതിക്കുന്നു.

കായ്കൾ
കാറ്റിനോട് , മഴയോട് ,ചൂടിനോട്
പടവെട്ടി ഫലമാകുന്നത് പോലെ
വാർദ്ധക്യമാം ഫൈനലിൽ എത്തുന്നവർ വിരളം.

എത്തുന്നവരാകട്ടെ,
ഏകാന്തതയുടെ നിശബ്ദതയിൽ
ആർത്തിരമ്പുന്ന ഗാലറി ഇല്ലാതെ,
സ്നേഹം കൊതിക്കുന്ന മനസുമായി
ഫിനിഷിങ് പോയിന്റിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു.

വാർദ്ധക്യം ഒരു ശാപമല്ല
അതൊരു പുണ്യമാണ്.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here