ഒടിയൻ

22007697_1401582239911039_6426924570372197447_n
മിത്തുകളും ,വിസ്വാസങ്ങളും പൂർണമായി വേരറ്റുപോവാത്തൊരു ഭൂമികയിൽ നിന്നും ഭാഷയുടെ മന്ത്രികതയുമായി ഒരു നോവൽ.നോവലിന്റെ വിശാല ഭൂമിക ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അന്യൻ തിന്നുപോവുന്ന അവശേഷിച്ച ഗ്രാമീണ ജീവിതങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം.

‘പാലക്കടന് ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ ചിത്രങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ നോവൽ ഭാഷാപരമായി പുലർത്തിയിരിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മത കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാണ്.മലയാള നോവൽ പാരമ്പര്യത്തെ ശക്തമായി പിൻപറ്റുന്ന കൃതിയാണിത്.’

സി.വി.ബാലകൃഷ്ണൻ

പ്രസാധകർ ഡിസി
വില 110 രൂപ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here